Podmínky

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Nájemce musí dovršit věk 21 let a být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 3 let. Vůz bude pronajat po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz), u firem navíc živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. Vůz smí řídit pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči (splňující stejná kritéria jako nájemce). Je zakázáno ve voze kouřit a jakkoli jej upravovat (polepováním, vrtáním, šroubováním, demontáží částí apod.).
2. PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ VOZU
Pronajímatel vůz předává po přezkoušení příslušenství, čistý, s dvěma plnými láhvemi propanbutanu (kat. EXCLUSIVE a ADVENTURE s jednou, kat. ESCAPE nemá plynové spotřebiče), plnou nádrží vody, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro užívání chemického WC. Nájemce vůz vrací se stejným stavem paliva jako jej převzal. Plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Vůz nesmí být při vrácení hrubě znečištěn a musí být vyprázdněna odpadní nádrž chemického WC. Běžné znečištění interiéru a exteriéru nájemce neodstraňuje, nádrž odpadní vody nemusí být vyprázdněna. Vůz se předává v první den pronájmu mezi 8.30 h a 16.30 h a vrací se v poslední den pronájmu také mezi 8.30 h a 16.30 h, vždy po předchozí telefonické dohodě s pronajímatelem na čísle (+420) 774 67 67 67.
3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Při rezervaci nájemce zvolí kategorii vozu, termín pronájmu a tarif. Tarif ENJOY v nájemném zahrnuje 150 km / den. Tarif FLEXI pro pronájmy na 8 a více dnů v nájemném zahrnuje neomezený počet km, pro pronájmy na 1 až 7 dnů zahrnuje 300 km / den. Další km se účtují 6 Kč včetně DPH / km. Tarif ENJOY je novým tarifem v naší nabídce nabízeným za snížené nájemné ve srovnání s úrovní předchozích let a sjednat jej se vyplatí v případě, že ujedete v průměru méně než 200 km / den, tarif FLEXI odpovídá dosavadnímu jednotnému tarifu a sjednat jej se vyplatí v případě, že ujedete v průměru 200 km / den a více. Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem náhled smlouvy o nájmu a proforma fakturu k úhradě zálohy. Do 3 pracovních dnů je povinen zaplatit zálohu ve výši 30 % celkového nájemného sloužící zejména pro blokaci termínu (při rezervaci 5 týdnů a méně před prvním dnem pronájmu činí záloha 100 % celkového nájemného a je splatná ihned). Poté obdrží nájemce poštou k podpisu smlouvu o nájmu, jejíž jeden podepsaný výtisk zašle poštou do 3 pracovních dnů zpět pronajímateli. Případný doplatek nájemného, kauci ve výši 25 000 Kč a servisní poplatek (servisní poplatek se účtuje pouze při pronájmu na 1 – 7 dnů) zaplatí nájemce bezhotovostně nejpozději 3 pracovní dny před převzetím vozu nebo v hotovosti při převzetí vozu. Případný doplatek za nadlimitní počet km zaplatí nájemce při vrácení vozu. Nájemné zahrnuje pronájem kempingového vybavení a dalšího příslušenství.
4. SANKCE
Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 5 000 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši až 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
5. NEHODY A PORUCHY
Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli na čísle (+420) 774 67 67 67 a konzultovat její řešení. Při jakékoli nehodě, živelní události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu Komfort u UNIQA pojišťovny, dále jsou pro případ poruchy k dispozici asistenční služby Fiat Camper Assistance pro vozy Bürstner a Service24h pro vozy Mercedes-Benz. Asistenční služba UNIQA pojišťovny pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení všech našich vozů – (+420) 272 101 020 Fiat Camper Assistance pro případ poruchy vozů Bürstner vyrobených na podvozku Fiat – (00800) 3428 1111 Service24h pro případ poruchy vozů Mercedes-Benz – (+420) 296 335 601
6. POJIŠTĚNÍ VOZU
Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou all-risk havarijně pojištěny se spoluúčastí 10 %, min. však 20 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození pouze čelního skla se spoluúčast nájemce nevyžaduje. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů.
7. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Připravuje se
8. POJIŠTĚNÍ STORNOVACÍCH POPLATKŮ
Připravuje se